Temeljem Ugovora o financijskoj potpori za sufinanciranje Programa udruga u kulturi, športu i udruga građana Općine Ston u 2022. godini, a po dostavljenoj Prijavnici na Javni poziv za predlaganje programa, udruzi "Djeca Pelješca" su osigurana sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna. Sredstva će se utrošiti na Program "Provođenje logopedskih i neurofeedback terapija" u vremenskom periodu od 01.01.2022-31.12.2022.